ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

Lưu ý: Mỗi cá nhân đăng ký dự thi một lần/kỳ thi và chỉ có 01 tài khoản đăng ký dự thi.
Họ và tên (*):  
Ngày sinh (*): (ngày/tháng/năm . ví dụ: 02/9/1978)  
Địa chỉ email (*):  
Điện thoại (*):  
Thuộc đơn vị (*):  
Tên đăng nhập (*) : (không dấu, viết liền)  
Mật khẩu(*) :  
Xác nhận mật khẩu(*) :    
Ghi chú: Trường có dấu (*) là bắt buộc