CHÚ Ý KỲ DỰ THI CHUNG CUỘC

Người dự thi cần chuẩn bị bài luận trước khi thanh gia cuộc thi

CHỦ ĐỀ BÀI LUẬN CUỘC THI TÌM HIỂU CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2019

Theo anh/chị trong thời gian qua việc thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ở các nội dung dưới đây. Nội dung nào còn tồn tại nhiều nhất và nêu các giải pháp, cách làm mới để khắc phục tồn tại đó.
  • 1. Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.
  • 2. Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, điều hành, giải quyết thủ tục hành chính ở các cơ quan hành chính nhà nước.
  • 3. Mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.
Lưu ý: Giải pháp, cách làm mới về các nội dung nêu trên được áp dụng  vào thực tế  tại cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc tại tỉnh Quảng Nam. Các giải pháp hoặc cách làm mới này phải đáp ứng yêu cầu sau: chưa được công bố trên các tài liệu, các cuộc thi khác hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng; lần đầu tiên được áp dụng và có khả năng mang lại lợi ích thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc tại tỉnh Quảng Nam (Nội dung bài luận không quá 02 trang A4, font chữ: Times New Roman, cỡ chữ 14)

Sử dụng tài khoản để vào hệ thống

Quên mật khẩu? Đăng ký tài khoản