CHÀO MỪNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐẾN VỚI CUỘC THI “TÌM HIỂU CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” NĂM 2019

Thời gian tham gia kỳ 4 (kỳ chung cuộc) còn:

Thể lệ | Kế hoạch | Đạt giải các kỳ